Prijatie do SCVČ Laura

 

PRIHLÁŠKA na rok 2012/13

Súkromné centrum voľného času Laura, Pod kaštieľom 639/30, 018 41 Dubnica nad Váhom

IČO: 42020018,   DIČ: 2022443786

scvcdubnica@gmail.com,   tel.č. 042/4420002,  mobil: 0918 363 031

 

Žiadosť o prijatie dieťaťa do Súkromného centra voľného času Laura,

Pod kaštieľom 639/30, 018 41 Dubnica nad Váhom

 

Žiadam o prijatie môjho dieťaťa do SCVČ Laura.

Meno a priezvisko dieťaťa: ....................................................................... Dátum narodenia ................................

Adresa bydliska:  .....................................................................................  Tel. číslo: ............................................

Škola: .......................................................................................................  Trieda: ................................................

Meno a priezvisko otca ..............................................................................

Tel. číslo: ............................................

Meno a priezvisko matky ............................................................................

Tel. číslo: ...........................................

 

V šk. roku 2012/2013 dieťa prihlasujem do záujmového útvaru:   .........................................................................                                  

Súhlasím s poskytnutím osobných údajov dieťaťa za účelom evidencie dieťaťa ako člena záujmového útvaru v SCVČ Laura, Pod kaštieľom 639/30, 018 41 Dubnica nad Váhom, podľa Zákona NR SR 428/2002 Z. z. o ochrane osobných údajov.

 

 

Dátum:   ............................                                                                  Podpis rodiča      ..........................

 

* Poplatok na čiastočnú úhradu nákladov na záujmový útvar, ktorý bude určený, neuhrádza osoba v hmotnej núdzi, je  potrebné priložiť potrebný doklad.

 

Ponuka záujmových útvarov: krúžky a stretká

v SCVČ Laura Pod kaštieľom 639/30, 018 41 Dubnica nad Váhom

na šk.r. 2012-13

 

Stretnutia rovesníckych skupín- stretká (poplatok – 2 € pre členov ZL, pre nečlenov 6 €):

Predškoláci – deti vo veku  od 4. rokov

Stretka pre deti 1. a 2. roč.

Dievčenské stretko pre 4. roč

Lentilky –stretko pre 5.-6. roč

The best friends – 7.roč

Smajlíci- 8. roč

No comment – 9. roč

Blchy – stretko pre 1. roč SŠ

Shaun the sheep- stretko 2. roč

ISKO-  stretko od 4 roč SŠ

 

Matelko – mamičky s deťmi (poplatok 8 €)

 

Krúžky:

Mediálny – 7€

Šach – 7€

Varenie – 15 €

Gitara (je vhodné mať doma gitaru) – 7€

Tanec – 9 €

Tvorivý krúžok – 15 €

Vybíjaná – 7 €

... o ďalšej ponuke budete informovaní

 


Pozn.: V prípade, že sa nedosiahne stanovený počet detí do príslušného krúžku, záujmový útvar sa neotvorí.

Pri odovzdaní Vzdelávacieho poukazu je zľava. 


Kontakt

SCVČ Laura, Dubnica nad Váhom

Pod kaštieľom 639/30
Dubnica nad Váhom
018 41