Naše poslanie

 

        Účelom a poslaním Súkromného centra voľného času Laura je pravidelné realizovanie činností a aktivít predovšetkým pre deti, mládež a niektorých aktivít  aj pre dospelých, zvlášť pre matky.

        Súkromné centrum voľného času vykonáva svoju činnosť v súlade s cieľmi Združenia Laura, ktorého hlavným poslaním je integrálna výchova detí a mládeže, prednostne zameraná na výchovu dievčat v preventívnom duchu. Pomáha im rozvíjať ich osobnosť, vytvára podmienky a možnosti pre ich rast a sebarealizáciu. 

        Ponúkame pozitívne a podnetné prostredie, osobné vzťahy založené na dôvere a priateľstve v klíme rodinnej atmosféry, opierajúc sa o vnútorné pozitívne zdroje, ktoré sú v každom človeku a ktoré chceme podporovať a rozvíjať. 

       Prostredníctvom vzťahov priateľstva, úcty, pochopenia a rôznych aktivít, mladých motivujeme, aby sa rozhodli predchádzať zlým vplyvom, návykom a tiež vytvárame prostredie, ktoré ich pred zlom chráni. Základným výchovným postojom v našom centre je predchádzať, nie dodatočne liečiť, stíhať, trestať.

      Okrem prevencie – ochrany pred zlom je veľmi silným poslaním  Súkromného centra voľného času rozvoj osobnosti deti a mladých, aby sa z nich formovali čestní, charakterní mladí ľudia, ktorí v budúcnosti dokážu prijať na seba zodpovedné úlohy  v manželstve, rodine, ale aj v práci a vôbec v spoločnosti. Osobitnú pozornosť venuje deťom a mladým z prostredí znevýhodnených po stránke ekonomickej, citovej, morálnej a duchovnej.

      Jednou z priorít jeho  poslania je formácia dobrovoľníkov a animátorov v práci s deťmi – ako prostriedok pre rozšírenie možností pomáhať ďalším mladým, ale vo veľkej miere tiež pre osobnú formáciu mladých animátorov, ktorí sa takto pripravujú na svoje budúce poslanie rodičov – vychovávateľov a angažovaných občanov spoločnosti.

 

 


Kontakt

SCVČ Laura, Dubnica nad Váhom

Pod kaštieľom 639/30
Dubnica nad Váhom
018 41